Ochrana spotrebiteľa | Pinewood

Ochrana spotrebiteľa

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. h/ v spojení s § 3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

1.1 Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

1.2 Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

1.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: PM SYSTEMS, a.s., so sídlom: Partizánska Ľupča 252, 032 15 Partizánska Ľupča. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete na našej webovej stránke.

1.4 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

2.2 Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

2.3 Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu našej maloobchodnej predajne so sídlom Partizánska Ľupča 252 [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

2.4 Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 2.5 Máte právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať. Je možné vrátiť len tovar, ktorý:

  •  je v pôvodnom stave,
  •  obsahuje všetky pôvodné, originálne štítky a visačky,
  •  nejaví známky používania a opotrebenia,
  •  je neporušený a nepoškodený,
  •  je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.),
  •  je v pôvodnom, nepoškodenom obale.

2.6 Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu:

 

https://www.pinewoodshop.sk/sites/pinewoodshop.sk/files/odstupenie-od-zmluvy-pinewood_0.pdf

 

 

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek a zliav e-mailom